linkedintwitter

Adressen uit mijn database aan derden overmaken

Onder welke voorwaarden kan ik de adressen uit mijn database aan derden overmaken ?

U moet volgende checklist overlopen:

  1. Werd er een aangifte gedaan aan de Comissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ?
Beide partijen (de partij die de adressen overdraagt en de partij die de adressen zal gebruiken) zijn verplicht om een voorafgaandelijk aangifte te doen aan aan de Comissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer . De vrijstellingen die de wet hiervoor voorziet zijn immers niet van toepassing noch op de ene, noch op de andere partij.
  1. Zijn de doeleinden die werden aangegeven bij de inzameling van de gegevens compatibel met het gebruik dat de derde partij wenst te maken van de adressen ?
Zo zal een bestand dat werd samengesteld voor het doeleinde van klantenbeheer (of direct marketing) later perfect kunnen gebruikt worden voor direct marketingacties. Een bestand dat werd samengesteld voor de identificatie van personen die een gebouw betreden omwille van veiligheidsredenen zal daarentegen niet kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden.
  1. Werden de betrokken personen voldoende geïnformeerd ?
Diegene die de adressen overdraagt aan derden moet de betrokken personen op voorhand voldoende hebben ingelicht over de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens aan derden die vervolgens reclame aan de betrokken kunnen sturen
  1. Hebben de betrokken personen de mogelijkheid gekregen om zich te verzetten tegen de overdracht van hun gegevens aan derden ?
De betrokken personen moeten zich hiertegen kunnen verzetten door een aankruishokje in de informatiezin aan te kruisen. Als dit hokje aangekruist werd door de betrokkene, dan kunnen zijn of haar gegevens uiteraard niet worden meegedeeld aan derden…
  1. En wat als ik mijn e-mail adressen wil doorgeven ?
In dat geval is de regel van de voorafgaandelijke toestemming van toepassing en moet ik het akkoord bekomen van alle betrokkenen vooraleer ik hun e-mail adressen mag doorgeven aan derden die vervolgens reclame naar het e-mail adres zullen sturen.